Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Program

Lista Dušana Papeža Kamnik 1PROGRAMSKA IZHODIŠČA 

Prepričani smo, da mora biti župan s koalicijo tudi vizionar, predvsem pa človek dejanj, ki ne gleda samo od enega do drugega mandata, temveč zna gledati daleč naprej.

Naša vizija so predvsem uresničljivi cilji na posameznih področjih v občini, ki jih bomo še posebej spodbujali in razvijali. Na področju gospodarstva so to vsekakor turizem, samooskrba s hrano in vodo ter razvoj obrti in podjetništva. Na področju družbenih dejavnostih pa zagotavljanje javnih storitev in infrastrukture, znanje, varno in spodbudno življenjsko okolje in skrb za sočloveka. Misliti moramo globalno, delovati pa lokalno.

 

ŠTIRJE DEJAVNIKI ZA USPEŠNO OBČINO

Sodelovanje generacij
K sodelovanju bom povabil tako mlade kot tudi starejše, ki so s svojimi izkušnjami lahko pomembni soustvarjalci bodoče občine. Le združeni, s spoštovanjem do znanja in izkušenj, z veliko ustvarjalne energije, lahko dosežemo zastavljene cilje.
Povezovanje
V smiselno celoto bomo povezali potenciale v občini od naravnih in kulturnih danostih, obrti in podjetništva, kmetijstva, javnih zavodov, društev do javne in zasebne infrastrukture.
Transparentno in sistematično vodenje občine
Moje vodenje bo podjetniško, trajnostno, odgovorno, motivacijsko in združevalno. Kot uspešen dolgoletni podjetnik znam skrbno, varčno in premišljeno ravnati z denarnimi sredstvi. Lahko privarčujemo veliko denarja brez zmanjševanja zaposlenih, zniževanja kvalitete programov ali s krčenjem investicij, kar posledično pomeni več sredstev za nove investicije in programe.
Koriščenje sredstev EU 
Zelo resno bomo pristopili k črpanju evropskih sredstev za projekte občine, zavodov, podjetij, obrtnikov, kmetijstva, društev, turizma, kulture, zaposlovanja, socialnega podjetništva, stanovanjske politike, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, inovacij, ipd. To so dejavniki, s katerimi bomo začeli sistematično ustvarjati pogoje za gospodarski, socialni in okoljski trajnostni razvoj občine. Verjamem, da lahko preko združevanja, povezovanja znanja in izkušenj, predvsem pa zaupanja in odgovornega dela, skupaj soustvarjamo prijazno občino ljudem in gospodarstvu, z vizijo postati čim bolj samooskrbna občina na področju delovnih mest, energije, hrane in vode.

 

PROGRAMSKA PODROČJA 

 

EU SREDSTVA NEPOSREDNO IZ EVROPSKEGA PRORAČUNA

Vedno manj bo državnih sredstev za investicije in programe, zato je že skrajni čas, da zelo resno pristopimo k črpanju EU sredstva iz finančne perspektivi, predvsem na področjih:

  • turizma in turistične infrastrukture
  • obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije
  • kulture in kulturne infrastrukture
  • športne infrastrukture
  • infrastrukture za hitri internet
  • kmetijstva in samooskrbe
  • zaščito in obnovo vodnih virov
  • novih delovnih mest
  • raziskav in razvoja za inovativna kamniška podjetja
  • semenski kapital

 

VZPOSTAVITEV EKIPE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV

Strokovna pomoč dobrim projektom
Ker se zavedamo, da brez strokovnega znanja in izkušen ter seveda projektov in programov ni možno črpati EU sredstev iz različnih skladov, bomo vzpostavili mentorsko ekipo, ki bo domačimi obrtnikom in podjetjem, mladim s podjetnimi idejami, kmetijam, javnim ustanovam in društvom pomagala pri pridobivanju le-teh.

SOSVET ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

Ustvariti okolje za razvoj in privabiti tuje investitorje
Različne gospodarske panoge (podjetništvo in obrt, turizem, kmetijstvo, prostorska politika) so pomemben dejavnik razvoja občine, saj brez njihovega neprestanega razvoja ni ne športa, kulture, izobraževanja, sociale, ipd.
Zato bomo njihove predstavnike, skupaj z kamniškimi gospodarstveniki, ki uspešno delujejo izven občine Kamnik, predstavniki bank, obrtno zbornico, KGZ Kamnik, Gimnazijo in srednjo šolo, CIRIUS-om, Zavodom za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, prostorsko stroko, ekonomisti in drugo stroko na področju turizma in ekologije, aktivno vključili v sooblikovanje gospodarskega razvoja občine tudi preko sosveta za gospodarski razvoj. Cilj je jasen. Ustvariti okolje za razvoj gospodarstva v občini in preko posameznih skupin (podjetništvo in obrt, turizem in kmetijstvo, prostorska politika) izdelati jasne in konkretne usmeritve razvoja gospodarstva z akcijskim načrtom.

USTVARJANJE PROSTORSKIH IN FINANČNIH POGOJEV ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN OBRTI

Znižanje komunalnih prispevkov in uvedba subvencioniranega pripravništva Takoj je potrebno ustvariti pogoje, da bo čim več lokalnih gospodarskih subjektov dobivalo delo tudi v domači občini, znižati komunalni prispevek za gospodarstvo, uvest subvencionirano pripravništvo in vajeništvo, za mlade podjetnike vzpostaviti podjetniški podporni trojček (zagotoviti mentorje, prostore in pomagali pri zagotavljanju sredstev za podjetniške ideje) ter spodbujati socialno podjetništvo. Prostorsko stisko gospodarstvo bomo reševali tako, da si bomo prizadevali urediti poslovni coni Stol - sever in spodnji Alprem, povečati cono na Korenovi in v prostorskih aktih zagotoviti možnost za manjše obrtno- storitvene cone in inovativno cono, ki bo omogočala k inovativnemu razvoju naravnano podjetništvo.

Poleg tega bomo:
• Spodbujali povezovanje in mreženje ter privabljali tuje investitorje.
• Vzpostavili aktivno sodelovanje s Poslovno cono v Komendi.
• Subvencionirali obrestne mere za dodeljevanje kreditov.
• Sofinancirali zaščito patentov in licenc.
• Omogočili učinkovito in konkretno brezplačno strokovno svetovanje za nove in subvencionirano za obstoječe podjetnike.
• Vzpostavili podjetniškega inkubator za mlade podjetnike in inovatorje s potrebno tehnično opremo ter zagotovili mentorje in prostor za coworking in pridobivanje sredstev preko platform množičnega financiranja.
• Spodbujali podjetniška usposabljanje mladih brezposelnih oseb.
• Spodbujali in sofinancirali raziskovalne, inovativne in druge projekte na srednjih šolah, ki jih bodo pripravili in izvajali mladi ter objavili javne natečaje za iskanje rešitev na različnih področjih pri načrtovanja razvoja občine.
• Zagotovili brezplačni najem »reprezentativnih prostorov« za sestanke, predstavitve, delavnice «.
• Pomagali na druge načine ki bodo spodbujali delovanje gospodarskih subjektov v občini.

 

ŠTIRJE STEBRI KAMNIŠKEGA TURIZMA

Naši turistični biseri
Določili bomo štiri stebre turizma v občini, in sicer: Velika planina z alpskim svetom in dolino Kamniške Bistrice, staro mestno jedro s Šutno ter Malim in Starim gradom, Tuhinjska dolina s Termami Snovik in turističnimi kmetijami ter Arboretum z golfom. Temu se bo prilagodil načrt na področju izgradnje potrebne infrastrukture z vzpostavitvijo enovite promocije, uvedbo različnih spodbud za družinska, mala in srednje velika turistična podjetja ter društva, s povezovanjem ljudi, inovativnih, v svetu sprejetih, trajnostnih turističnih programov ter turističnimi prireditvami. Cilj je nadzorovano povečati število letnih obiskovalcev v občini in letne prihodke celotnega gospodarstva iz naslova turizma ob upoštevanju, da bodo ukrepi prizanesljivi in konstruktivni do naravnega, kulturnega in socialnega okolja. Je pa še kako pomembno, da bomo preko vlaganja v turizem zagotoviti kvalitetno preživljanje prostega časa tudi občankam in občanom. Z vsemi deležniki na področju turizma in stroko, bomo v okviru gospodarskega sosveta izdelali celovit akcijski načrt turističnih ukrepov v občini, ki bo upoštevan tudi v občinskih prostorskih aktih.

 

KVALITETA BIVANJA V OBČINI

Ukrepi, ki bodo imeli učinke tudi na turistično ponudbo
Pomembno je, da se občanke in občani v občini počutijo dobro ter da lahko poleg koriščenja dobro organiziranih javnih storitev preživljajo kvalitetno tudi svoj prosti čas. Zato bodo prednostne naloge:
• Kolesarska in pešpot Snovik - Kamnik - Arboretum.
• Mreža kolesarskih in pešpoti po občini, ki bodo vodile do kulturnih objektov, izletniških točk, turističnih kmetij, parkov, otroških igrišč«
• V Keršmančevem parku ob Kamniški Bistrici se uredi t.i. mestna plaža, ki bo namenjena aktivnemu druženju za vse generacije in bo tudi osrednja postaja nove rekreacijske poti.
• Velika planina in dolina Kamniške Bistrice se morata razvijati kot celoto tudi tako, da se na podlagi široke javne razprave izdelali idejne prostorske načrte ter nato prostorske akt za območje s ciljem spodbujanja zelenega turizma.
• Stari grad - prenova objekta v izletniško in rekreativno točko, ter ureditev dostopa do pešpoti za Stari grad ob kamniški obvoznici.
• Sistematični pristop k revitalizaciji in vsebinski prenovi mestnega jedra z novo prometno ureditvijo in umestitvijo parkirnih mest v bližini mesta. Usklajeni viziji mestnega jedra se bodo prilagodili tudi občinski predpisi.
• Razvijanje športnega turizma.
• Promocija pohodništva in Kamniških Alp.
• Prijave Pastirskega naselja na Veliki planini na seznam UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine.
• Promocija in popis kulturne dediščina - priložnost za kulturni turizem.

 

VELIKA PLANINA IN DOLINA KAMNIŠKE BISTRICE

Velika planina je celoletno turistično-rekreativno področje in istočasno planota za pašo živine z bogato kulturno dediščino, zato je nujno postaviti razvoj s popolnoma novim konceptom tako družbe Velika planina kot objektov in programov na planini in dolini. Družba Velika planina in Pašna skupnost morata nujno sodelovati tudi tako, da delujeta v vlogi serviserja za celotno planino in tudi dolino Kamniške Bistrice. Velika planina in dolina Kamniške Bistrice morata enkrat za vselej dobiti dolgoročno podjetniško strategijo, ki bo temeljila na zelenem turizmu in bo v čim večji meri usklajena z vsemi deležniki ter se bo preseglo dosedanjo logiko "ostane naj vse po starem". Na podlagi strategije se bo izdelal konkreten načrt ukrepov s ciljem spodbujanja zelenega turizma. Ne sme nas biti strah razmišljati ambiciozno, saj je ta naš biser tako atraktiven, da si to zasluži. Zakaj nebi načrtovali povezave s Krvavcem? Zakaj nebi tržili vode izpod Kamniških planin? Zakaj nebi sistem okusov Kamnika prenesli tudi na celotno dolino in planino pod imenom "Okusi kamniških planin"? Zakaj si ne bi za cilj postavili izdelavo vzporedne kolesarsko - sprehajalne poti Stahovica - Kamniška Bistrica? Zakaj «? Potrebno je razmišljati ambiciozno in potrebno je razmišljati skupaj z vsemi deležniki. Nekaj predlogov:
• Ureditev doline, postavitev informacijskih tabel, tematsko-učnih poti...
• Ureditev avtokampa na spodnji postaji nihalke na bolj primerno raven. Zadnje čase se trend "avtokamperjev" dviguje.
• Ureditev že nekoč delujočega tabornega prostora za izvajanje aktivnega taborniškega društva Kamnik.
• Ureditev težave s planinskim domom v Kamniški Bistrici.
• Promocija soteske Predaselj, Orličja in drugih znanih krajev v dolini Kamniške Bistrice.
• Ureditev zelo pereče težave parkirišča na Rakovih ravneh.
• Izvesti študijo vzpostavite vodovodnega sistema bodisi iz Podvolovljeka ali iz planine Dol.
• Študija o morebitni povezovalni sedežnici "za Ušivcem - Tiha dolina - Gradišče.
• Objekti spodnje in zgornje postaje kabinske žičnice so v slabem stanju, tako, da je potrebna temeljita obnova - predlog je že izdelan.
• Ureditev perečih težav z nastanitvami na Veliki planini. Povpraševanje je veliko. Potrebno rešiti težavo s hotelom Šimnovec in razširiti spalne kapacitete in posodobiti gostišče Zeleni rob.
• Trasirati steze za gorske kolesarje, ločeno od stez za pohodnike.
• Na nivoju države se Kabinska žičnica in sedežnica vključita v javni potniški promet (prevoz potnikov do turističnega naselja).

 

ŠPORTNI TURIZEM

Povezovanje z dobro organiziranimi športnimi društvi
Kamnik je kot turistična destinacija zelo primeren kraj za aktivno preživljanje dopusta tako za rekreativce kot tudi za priprave vrhunskih športnikov, za otroke in mlade kot tudi za starejše. Zadovoljiva infrastruktura, izvrstne naravne danosti, strokovno osebje, množica dobro organiziranih športnih društev in klubov ter prijazni turistični delavci in prebivalci so porok, da Kamnik lahko razvije tovrstni turizem. Dejstvo je, da imamo v občini veliko znanja v različnih športnih panogah, ki je skoncentrirano v športnih društvih in klubih in to znanje je potrebno povezati ter skupaj nastopiti na turističnem trgu ter ponuditi možnost različnih športnih aktivnosti na širšem področju kamniške regije, ki jih glede na želje posameznika ali skupine izvajajo strokovno usposobljeni člani športnih društev ali zunanji sodelavci.. V ta namen se bo izdelala spletna stran na kateri bo celotna športna ponudba (infrastruktura, športni paketi, trenerji, oprema «) ter na podlagi katere se bodo uporabniki odločili, kaj želijo početi in v kakšnem obsegu. Nato bo skupina, ki bo skrbela za koordinacijo med vsemi ponudniki športnega turizma in ponudniki nastanitev, rezervira sobo, organizira aktivnosti, poiskala trenerja, ki izhaja iz domačega športnega kluba, zagotovi športno površino, organizira prevoz, ipd. Na podoben sistem se lahko v sodelovanju s PD Kamnik organizira tudi obisk kamniških gora.

 

UREDITEV DEGRADIRANEGA OBMOČJA V MESTNE JEDRU

Zagovarjamo, da je takoj potrebno pričeti z iskanjem rešitve za ureditev degradiranega območje starega Alprema, nekdanje klavnice in Utoka, ki v okviru bodočega razvoja mesta predstavljajo enega ključnih urbanističnih izzivov. To industrijsko območje je potrebno urediti v urejen mestni predel, ki se bo prilagodil potrebam in zahtevam prebivalstva ter zmožnostim mestnega jedra.
Ena od zahtev, od katerih ne bomo odstopali je, da se na tem območju, ob Kamniški Bistrici vzpostavi 20 metrski nezazidljivi pas, ki bo namenjen parkovnim in rekreativnim površinam ter kolesarski in sprehajalni poti ob Bistrici. Kamnik se mora odpreti reki oziroma morajo prebivalci mestnega jedra dobiti prost dostop do Kamniške Bistrice.

 

STARO MESTNO JEDRO

Šutna kot kamniška promenada
Zagovarjali bomo, da se pri načrtovanju mesta začne uporabljati vizija trajnostnega razvoja, ki temelji na predpostavki, da se bodoče dejavnosti umeščajo v prostor na način, ki v največji meri zagotavlja vzdržen razvoj s spoštovanjem kulturne dediščine in prostora kot vrednote, ki jo je potrebno ohranjati in vzdrževati v stanju, da omogoča kakovostno življenje vsem. Vzpostavil se bo občinski dolgoročni subvencioniran model najemnin za poslovne prostore v mestnem jedru. Skladno s tem razvojnim scenarijem bi mestno jedro vzpostavilo identiteto predalpskega mesta, privlačnega za bivanje in opravljanje okoljsko sprejemljivih dejavnosti s posebnim poudarkom na izjemni kulturni dediščini in posledično razvoju turističnih, storitvenih in butičnih dejavnosti v slovenskem in evropskem merilu.
Zato staro mestno jedro s Šutno potrebuje celostno prenovo, ki obsega:
• prometno prenovo z izboljšanjem prometne dostopnosti, ureditvijo mirujočega prometa, razvojem javnega prometa ipd;
• vsebinsko in strukturno prenovo z izboljšanjem pogojev za razvoj primernih dejavnosti v starem mestnem jedru, zagotovitev pogojev in omogočanje stalne naselitve v tem delu mesta, iskanju sožitja med prebivalci mestnega jedra in različnimi dogodki, ipd.;
• materialno prenovo s prenovo objektov, tlakov, javnih prostorov, mestne opreme, razsvetljave, ipd.
• nadaljevanje celostne prenove, ki je nakazana v različnih dokumentih. Naš cilj mora biti, da postane Šutna kamniška promenada.

 

STARI IN MALI GRAD

Vrhunska kulturno-zgodovinska spomenika
Silovit vzpon Kamnika v 12. stoletju nad obsežnim severnim predelom Ljubljane je povezan predvsem z dinastično politiko močne bavarske plemiške družine Andeških grofov. Nikdar prej in ne kasneje Kamnik ni imel tako močne vloge pri soustvarjanju evropske zgodovine. Od tod izvira tudi izjemen pomen obeh kamniških gradov tako za Slovensko kot za Evropsko zgodovino.
Lahko sta najpomembnejši znamenitosti Kamnika, ki bi ju postavili ob bok vrhunskim kulturnozgodovinskim spomenikom Evrope.
Stari grad - v prvi fazi je potrebno omogočiti dostop, urediti gostišče in okolico ter pričeti z obratovanjem. V prihodnosti pa bo potrebno uresničiti projekte postavitve centralnega evropskega muzeja Andeške rodbine ter njihove dobe in križarskih vojn z dopolnilnimi programi (stolp, sokolarstvo, vrt divjadi, ekološka domačija in gospodarsko poslopje, prenočitvene kapacitete, organizacija različnih prireditev kot so: organizacija viteških iger, lokostrelskih tekmovanj, izvedba viteškega turnirja, organizacija letnih srednjeveških piknikov, srednjeveške poroke, ipd..«).
Mali grad - urediti pobočje, okolico, stražni stolp (poročna dvorana, kavarnica, galerija, razgledni stolp), ureditev za izvedbo različnih dogodkov, nujna je promocija dvonadstropne grajske kapele, ki je edinstvena v Evropi, ipd.

 

KMETIJSTVO

Kmetijsko gospodarstvo kot steber samooskrbe z lokalno hrano
Ves svet spoznava prednosti lokalno pridelane hrane, ki je naravno dozorela, okusna in zdrava. V Kamniku in okoliških vaseh imamo odlične pogoje za nadaljnji razvoj kmetijstva.
Zato si bom prizadeval, da bomo zagotovili dodatna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja tudi s sredstev iz različnih EU skladov. Zagotovili bomo mentorsko ekipo, ki bo kmetijam pomagala ovrednotiti inovativne podjetniške projekte ter jih izpeljati.
Z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem bomo zagotovili pogoje za povečanje lokalno pridelane in predelane hrane ter prodajo kmetijskih proizvodov na lokalnem trgu kot tudi v javnih ustanovah (vrtci, šole, domovi upokojencev) in večjim lokalnim kupcem.
Cilj projekt, ki se bo izvajal tudi preko svoji spletni strani, je spodbuditi lokalno samooskrbo, dvigniti ozaveščenost o prednostih lokalne hrane in informirati potrošnike o tem, kje lahko pridobijo bistvene informacije o proizvodih, ki so pomembne za njihovo odločitev o nakupu. Na ta način in z vključitvijo javnih institucij v nakup lokalne hrane - zakonodaja to omogoča - bomo poleg zdravega prehranjevanja pripomogli tudi k ohranjanju in celo povečanju števila delovnih mest, dvigu standarda na podeželju ter spodbudili druženje med občankami in občani.
S krajevno skupnostjo in KGZS Kamnik se bo preučila možnost odprtja tržnice na območju KS Duplica.
Ustanovili bomo posvetovalno telo župana za kmetijska vprašanja ter evalvacijo izvajanja posameznih ukrepov.

 

SKRB ZA OKOLJE IN NARAVNE VIRE

Zagotavljali bomo sistemsko varovanje okolja in naravnih virov ter v sodelovanju z društvi na tem področju, kot na primer društvo EKO KAM, spremljali konkretne lokalne okoljske problematike in ukrepali. Ločeno zbiranje in zmanjševanje odpadkov mora postati standard in občina mora biti pri tem za vzgled. Enkrat letno bomo organizirali in financirali vse-občinsko čistilno akcijo, skozi celo leto pa spremljali sanirana divja odlagališča ter izvajali sanacijo novonastalih.
Vzpostavili bomo sistema za trajnostno in celovito upravljanje z vodami (zmanjševanje onesnaževanja voda, prenova vodovodnih omrežij, izgradnja zbiralnikov in zadrževalnikov vode, izgradnja malih hidroelektrarn), za kar bodo namenjena finančna sredstva, kot tudi za razvoj inovativnih modelov varčevanja z vodo. Pitna voda je javna dobrina in tako bo tudi ostalo.
Na podlagi široke strokovne razprave - tudi strokovnjaki in organizacije izven občine Kamnik, ki po vzoru Avstrijske Koroške že načrtujejo projekt energetske neodvisnosti Gorenjske - in akcijskega načrta za trajnostno energijo občine Kamnik pripravili konkretne projekte. Projekte bomo pričeli v letu 2019 in jih bomo financirali iz obstoječe in prihajajoče finančne perspektive.
V vse navedene ukrepe bomo vključevali domače znanje in podjetja ter društva in posameznike in Kamnika.

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Občina bo v celoti prevzela vodenje koordinacije investicij na področju cestne in komunalne infrastrukture tako, da se bo vzporedno s prenovo cest položilo vso potrebno kabelsko in cevno kanalizacijo.
Nadaljevali bomo projekte na področju vodooskrbe in kanalizacije ter Centralne čistilne naprave ter zagotovili podpis pogodbe o sofinanciranju projektov iz kohezijskega sklada EU.
Začeli s projektom malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, za katere bomo preučili možnost subvencioniranja ter prijave na razpise eko sklada.
Skupaj z državo bomo pričeli s sanacijo brežine Kamniške Bistrice.

 

GRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKE CESTE

V občini bo potrebno s sodobno telekomunikacijsko infrastrukturo opremiti območja strnjene pozidave, na območjih razpršene poselitve pa je potrebno zagotoviti kakovostno širokopasovno povezavo.
Zaradi geografske raznolikosti občine in s tem zelo neenakomerne naseljenosti bomo izdelali tri rešitve na področju oblikovanja novih elektronskih omrežij oz. priklopov na obstoječa omrežja.
Rešitve, ki bodo tudi finančno ovrednotene, bo za posamezna območja izdelala posebna skupina strokovnjakov s tega področja.
Na podlagi tega bomo v sodelovanju s stroko, realnimi možnostmi in predstavniki krajevnih skupnosti izdelali vrstni red posodobitev in stopili v kontakt z lastnikom obstoječega omrežja, preko javnega razpisa ponudili možnost javno zasebnega partnerstva ter se prijavili na javne razpise za sofinanciranje optičnih omrežji.

 

RAZVOJNA PROSTORSKA POLITIKA

Trajnostni prostorski razvoj bo zamenjal spontanega
Prostorska politika mora odgovoriti na mnoge izzive sedanjega in zatečenega stanja. Zato je pomembno, da jo izvajamo premišljeno, transparentno, v sodelovanju s strokovno in laično javnostjo, s pogledom v prihodnost in v mejah družbene sprejemljivosti ter zavedanju, da gre pri prostorski politiki za nepovratne procese.
Spontano prostorsko načrtovanje bomo nadomestili s trajnostnim načrtovanjem, s katerim bomo zagotavljali uravnotežene prostorske možnosti za razvoj turizma in podjetništva, športnih, otroških, parkovnih in rekreativnih površin ter prostore za javno infrastrukturo. Posvetili se bomo ureditvi obstoječih degradiranih območij v mestnem jedru in tistih, kjer se prostorski načrti ne izvajajo.
• S strokovnim prostorskim načrtovanjem bomo zagotavljali prostorske možnosti za razvoj turističnih, podjetniških, družbenih in prostočasnih dejavnosti, kjer bo ključna strateška usmeritev gospodarski razvoj in dvig kvalitete bivanja.
• V sodelovanju s stroko in lastniki zemljišč bomo poiskali rešitev za ureditev območja klavnice, starega Alprema in Utoka v starem mestnem jedru. Predlog oz. predlogi bodo šli v javno razpravo.
• S spremembo OPN-ja bomo določili severni del KIK (smodnišnica) za območje pretežno namenjeno športu, rekreaciji, turizmu in ostalim družbenim dejavnostim ter tudi za razvoj vrtičkarstva, kot načina preživljanja prostega časa in preskrbe z vrtninami.
• Na podlagi širokega usklajevanja bomo izdelali idejne prostorske načrte ter nato prostorske akt za območje Velike planine in doline Kamniške Bistrice s ciljem spodbujanja zelenega turizma.
• Na podlagi strokovne razprave bomo razmislili, kaj umestiti v prostor ob novi povezovalni cesti na Duplici. Vsekakor je potrebno obdržati zelene površine, kjer je kinološko društvo Duplica.
• Vzpostavili bomo omrežja osrednjih parkov z ustreznim programom za vse starostne skupine prebivalcev (otroška igrišča, športna igrišča, prostori za druženje, trgi, ureditve v bližini lokalnih oskrbnih centrov ter ob institucijah, ipd.), ki bodo v čim večji meri medsebojno povezani s kolesarskimi in peš potmi.
• Pripravili bomo celovito idejno rešitev cone na Korenovi poti tako, da ne bo več prihajalo do zastojev pri sprejemanju posameznih OPPN-jev na tem območju.
• Poskušali bomo zagotoviti prostorske možnosti za preselitev in prestrukturiranje podjetij, iz sedaj neustreznih lokacij v mestu Kamnik, na obrobje občine, tako, da bomo v novem občinskem prostorskem načrtu povečali cono na Korenovi poti. Gre za zelo dolgoročen ukrep, ki pa je nujen za razvoj Kamnika za nadaljnjih 10 ali več let.

 

PROMETNA POLITIKA

Vodenje prometne politike bo sistematično in celovito s ciljem, da se vzpostavi tekoč in varen promet.
• Preko javne razprave se bo pripravil 5-letni načrt investicij v cesto omrežje, avtobusna postajališča, kolesarske poti in pločnike.
• Nadgradili bomo lokalni javni potniški promet s sistemom krožnih linij.
• S predstavniki sosednjih občin in Slovenskih železnic si bomo prizadevali za spremembo voznega reda železnic glede na potrebe uporabnikov tako, da bi bile direktne povezave bolj pogoste v jutranjih in popoldanskih konicah ter uvedbo klimatiziranimi vagoni.
• Obnova in gradnja avtobusnih postajališč po v naprej določenem vrstnem redu za naslednjih pet let.
• Pričeli bomo pogovore z državnimi službami, stroko in krajevnimi skupnostmi o smiselnosti umestitvi dveh obvoznih regionalnih cest skozi Tuhinjsko dolino v naseljih Srednja vas in Šmartno v Občinski prostorski načrt;
• Izdelan bo akcijski načrt ukrepov, s katerimi se bo določilo konkretne projekte na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu s poudarkom na otrocih in mladostnikih ter načrta zagotavljanja varnih poti po občini do leta 2022.

 

MLADI SO TEMELJ OBČINE

Koriščenje državnih in evropskih možnosti
Ob sodelovanju gospodarstva ter koriščenju državnih ter evropskih sredstev bomo ustvarjali možnosti za osamosvojitev mladih, pri čemer je ključna zaposlitev ali samozaposlitev ter pridobitev stanovanja preko različnih, v Evropi že uveljavljenih, stanovanjskih modelov (najem, najem z možnostjo odkupa ali nakup, stanovanjska zadruga, ipd.).
Na področju zaposlovanja bomo uvedli subvencionirano pripravništvo in vajeništvo, za mlade s podjetniškimi idejami vzpostavili podjetniški podporni trojček (zagotovili mentorje, prostore in pomagali pri zagotavljanju sredstev za zagon podjetniške ideje) ter spodbujali združevanje znanja in idej mladih. Poleg tega bomo spodbujali in sofinancirali različne modele zaposlovanja mladih, ki bodo predhodno strokovno usklajeni in bodo podprti s strani državnih in evropskih programov in skladov.
Spodbujali in sofinancirali bomo odprtje mladinskih centrov po krajevnih skupnostih in tudi v večstanovanjskih naseljih ter s tem omogočili organizirano aktivno preživljanje prostega časa.
V sodelovanju z mladimi bomo določili prioritetne mladinske programe, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.

 

STANOVANJSKA POLITIKA

Za osamosvojitev je ključno stanovanje. Takoj bomo začeli z izdelavo analize stanovanjskega fonda, registrirali nasedle nepremičninske projekte ter izdelali nov stanovanjski program, ki bo kot prioriteto opredeli mlade posameznike, pare in družine. V stanovanjskem programu bomo še posebej opredelili:
• možnost ustanavljanja stanovanjskih zadrug po vzoru iz tujine (Švica, Avstrija, Finska, ZDA, Kanada, «);
• lažji prehod iz manjšega v večje stanovanje in obratno;
• dolgoročni stroškovni najem z možnostjo odkupa;
• najema stanovanj na trgu z namenom oddajanja upravičencem do neprofitnih stanovanj;
• prodaje stanovanj na časovni zakup in zagotavljanja finančnih sredstev za spodbujanje različnih oblik zagotavljanja lastnih;
• nakup različnih tipov najemnih stanovanj na podlagi sovlaganja javnih in zasebnih investitorjev, s sredstvi za regionalni razvoj in razvoj podeželja ter s sredstvi Evropske unije;
• nižji komunalni prispevek za gradnjo stanovanja za mlade družine.

 

ŠPORT IN REKREACIJA

Več sredstev za športne programe otrok in mladine
Povečali bomo sredstva za športne programe otrok in mladine ter zagotovili brezplačno uporabo športnih objektov za društva in klube. Na področju športne infrastrukture bomo v sodelovanju s ŠZ Kamnik izdelali prioritetni vrstni red investicij v občini.
V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in športnimi društvi ter Fundacijo za šport bomo nadaljevali s prenovo športnih in rekreacijskih parkov ter pomagali pri dokončanju izgradnja poligonov za potrebe KD Calcit in ŠD Grbina.
Ponovno bomo začeli z gradnjo rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici in Nevljici z vso infrastrukturo (fitnesi na prostem, kolesarske poti, otroška igrišča, počivališča, «). Povezali bomo Snovik in Arboretum s centrom Kamnika ter za sprehajalce skupaj s Planinskim društvo temeljito uredili Koželjevo pot. Uredili in označili bomo sprehajalne in tekaške poti po občini ter zgradili trim steze. Kamnik potrebuje svoj
centralni park s plažo, ki ga bo dobil v Kršmančevem parku. Duplica pa si zasluži svoj zeleni park ob povezovalni cesto.

 

POKRIT BAZEN

Pokriti bazen se bo zagotovil v letu 2019.

 

MREŽA KOLESARSKIH POTI IN PEŠPOTI TER MESTNI PARKI

Razvili bomo medsebojno povezano mrežo kolesarskih in gorsko-kolesarskih poti ter pešpoti kot na primer: Motnik-Snovik- Kamnik- Arboretum, Koželjeva pot, poti po Tuhinjski dolini, dolini Kamniške Bistrice, Veliki planini ipd., ki bodo vodile do kulturnih objektov, izletniških točk, turističnih kmetij, parkov, počivališč, fitnesov na prostem, otroških igrišč, zanimivih točk, ipd.

 

KULTURA

Več sredstev za kulturne programe
Povečali bomo sredstva za programe kulturnih društev. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in kulturnimi društvi bomo izdelali vrstni red prenove in gradnje krajevnih kulturnih domov ter zagotovili sofinanciranje delovanja le-teh. Ukinili bomo članarino v knjižnici, s čimer bomo knjižnico približali vsem ljudem. Mesto brez mestne godbe ni mesto, zato bomo ohranili višino sredstva za delovanje godbe ter se dogovorili o nadaljnjih potrebah godbe.
• Sistem izplačevanja proračunskih sredstev, pridobljenih na javnem razpisu, bo spremenjen tako, da bo društvom in posameznikom omogočal lažje in bolj konsistentno delovanje.
• Posebno financiranje kulturnih prireditev in programov, ki imajo velik pomen za promocijo Kamnika in kamniške kulture.
• Podpora ustanovitvi zveze kulturnih društev.
• Podpiralo se bo projekte v katerih sodeluje več partnerjev.
• Ustanovili muzeje industrijske in tehniške dediščine Kamnika, kar zajema poleg premične dediščine, tudi vsa pisna gradiva (delovni procesi, sociološke komunikacije, zaposlene«) in stare blagovne znamke, s ciljem to dediščino zaščititi in ohraniti. Gre za podjetja kot so Utok, Stol, Titan, KIK, Alprem, Svilanit « Poleg tega bi lahko vzpostavili industrijske muzejske poti, kot turistično zanimivost.
• Skupaj s stroko opraviti popis naše nepremične in premične kulturne dediščine.

 

PRIREDITVE POSEBNEGA POMENA ZA OBČINO

Prireditveno dogajanje ima velik pomen
S posebnimi spodbudami bomo nadaljevali s podporo različnih že utečenih prireditev v občini, ki imajo velik pomen za dogajanje v občini ter promocijo občine v Sloveniji in po svetu, kot na primer Kamfest, Maraton Alpe, Dnevi narodnih noš, Tek na Grintovec« ter spodbudili organizacijo novih.

 

OŠ FRANA ALBREHTA

Pričetek gradnji OŠ Frana Albrehta v mandatu 2018-2022, obnovo športne hale in izgradnjo zunanjih rekreativnih in športnih objektov med obema osnovnima mestnima šolama, ki jih bodo lahko uporabljali tudi okoliški prebivalci. 

 

OSNOVNO ŠOLSTVO - PREDNOSTNE NALOGE

Povezovanje šolstva z občino
Nadaljevali bomo s prenovo podružničnih šol, financiranjem nakupa sodobne informacijske tehnologije, subvencioniranjem šole v naravi, taborov in dnevov dejavnosti, projektov, šolske prehrane, delovnih zvezkov. Zaradi delovnega časa staršev je težnja k t. i. celodnevni šoli vse večja, zato bo občina poskrbela za dodatna sredstva pri uresničevanju razširjenega programa, ki se izvaja do 17. ure (podaljšano bivanje, skupinska pomoč učencem z učnimi težavami, obšolske dejavnosti). V občini želimo usklajeno delovati tudi na področju izobraževanja, zato bomo ustanovili sosvet osnovnih in srednjih šol z namenom usklajevanja in uvajanja izboljšav v šolstvu. Spodbujali bomo povezovanje šolstva in gospodarstva (poklicno usmerjanje) z usmerjanjem v poklice, ki jih primanjkuje, v sodelovanju z lokalnimi in gospodarskimi subjekti.

 

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA IN GASILCI

V sodelovanju z gasilci in Gorsko reševalno službo bomo ustanovili delovno skupino, ki bo glede na potrebe nadgradila sistema na področju zaščite in reševanja. Potrebno bo najti rešitve ter način financiranja teh ukrepov z zavestjo, da takega človekoljubja in izpostavljenosti lastnega življenja ne moreš poplačati. Prvi ukrepi bodo upoštevani že v proračunu za leto 2019. Občina bo zagotovila del sredstev pri gradnji nove stavbe GRS.

 

MLADE DRUŽINE

Mladih družin je v občini veliko, zato bomo ustvarili okolje, ki bo prijazno do mladih družin, saj se zavedamo, da so ravno mlade družine najbolj obremenjene. Starši so na začetku kariere, prosti čas je pomembna dobrina, vzgoja otrok in tudi življenjski stroški so veliki (vrtec, šola, krediti, ...).
• Na podlagi odprtega dialoga s stroko, društvi in klubi, glasbeno šolo in starši bomo postavili sistem, ki bo omogočal otrokom opraviti večino njihovih interesnih dejavnosti v času, ko so starši v službi, s čimer bi razbremenili otroke in njihove starše v poznih popoldanskih urah. Zato je potrebno različne interesne dejavnosti v in izven šole (glasbena šola, različni krožki, dejavnosti šolskega športnega društva, treningi športnih klubov, plesni tečaji, ...) v času do 17.00 ure oz. v času podaljšanega bivanja. Nekatere dejavnosti se v tem času že izvajajo na šolah, a je potrebno to celovito organizirati za celotno območje občine tako, da se bodo učenci lahko tudi pripeljali z organiziranim avtobusnim prevozom do kraja kjer imajo svojo interesno dejavnost in nato nazaj v šolo.
• Z različnimi ukrepi, ki bodo med seboj povezani, bomo zagotovili dovolj mest v predšolski vzgoji in varstvu.
• Nova otroška in športna igrišča.
• Postavitev urbanih otroških igrišč v mestnih parkih.
• Poskusna uvedba tematskih otroških igrišč
• Spodbujali bomo organizacijo občasnega popoldanskega in večernega varstva.
• Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici z mestno plažo in površinami za mlade družine.

 

CENIMO MODROST STAROSTNIKOV

Pomoč in sodelovanje starejše generacije pri razvoju občine
Starejša generacija premore ogromno znanja in izkušenj, ki jih cenimo in spoštujemo, zato jih bomo povabili k soustvarjanju razvoja občine.
Starostniki z zdravstvenimi in socialnimi problemi morajo biti obravnavani enakopravno - z enako dostopnostjo do storitev, ki jim bodo posledično olajšale življenje.
Zato bomo v sodelovanju s stroko in društvi upokojencev izdelali lokalni model, ki bo vključeval nove ideje in razvoj novih storitev, svetovanj, socialnih pomoči, nove načine sobivanja, večje aktiviranje samopomoči in prostovoljstva ter vključevanje celotne strukture prebivalstva v reševanje problematike staranja. Posebno pomembno je, da občina Kamnik pravočasno pristopi k razvoju svojega lokalnega
sistema.

Prednostne naloge:
• Podpirali projekte za povečanje varnosti, samostojnosti in participacije uporabnikov k bolj kvalitetnemu življenju v njihovem domačem okolju.
• Upokojencem bomo zagotovili sredstva za organizacijo osrednje prireditve, ki bo namenjena predstavitvi delovanja upokojencev in življenja v občini.
• V letu 2019 se bo ustanovila mešana posvetovalna skupina župana zadolžena za upokojenska vprašanja v občini, s ciljem povečati kakovost življenja upokojenk in upokojencev v občini.
• V sodelovanju z društvom upokojencev bomo organizirali različna izobraževanja za starostnike.
• Vključevali starejše v različne projekte v občini, saj premore starejša generacija ogromno znanja in izkušenj
• Izdelava 4-letnega načrta odprave arhitektonskih ovir v mestu za gibalno ovirane.
• Z različnimi akcijami bomo spodbujali dejavno starost, saj mora le-ta postati naš moto.

 

ZDRAVSTVO IN SOCIALA

Zagotovitev enakih možnosti zdravljenja za vse občane
Takoj se bomo sestali z vodstvom Zdravstvenega doma Kamnik s ciljem pripraviti 4 -letni načrt zagotavljanja enake možnosti zdravstvenega varstva za vse občane.
Z Zdravstvenim domom Kamnik, Zavodom za turizem in šport in Športno zvezo Kamnik bomo pripravili program spodbujanja množičnega ukvarjanja z rekreacijo in promoviranjem zdravega načina življenja za vse generacije.
Nadaljevali bomo z dodelitvijo enkratne denarne pomoči družinam in posameznikom, ki so se znašli v stiski. Prenovili bomo model sofinanciranja dejavnosti in projektov humanitarnih društev ter drugih organizacij. V sodelovanju s šolami in humanitarnimi društvi v občini bomo ustanovili poseben proračunski sklad za pomoč učencem iz socialno šibkih družin. Socialno ogroženim skupinam prebivalstva bomo omogočili brezplačno pravno pomoč

 

NEPOSREDNA DEMOKRACIJA

S ciljem čim večjega pretoka informacij in soodločanja bomo v letu 2019 uvedli različne sosvete, ki se bodo sestali vsaj dvakrat letno:
• sosvet predstavnikov krajevnih skupnosti
• sosvet predstavnikov različnih društev
• sosvet za gospodarski razvoj
• sosvet za upokojenska vprašanja
• mladinski sosvet
• sosvet šolnikov

Začeli bomo z vzpostavitvijo modela sodelovanja z večstanovanjskimi naselji, saj menimo, da je zelo pomembno, da so ta naselja urejena, varna, zanimiva za bivanje, prometno smiselna, da imajo v bližini različno infrastrukturo za preživljanje prostega časa (parkovne in rekreacijske površine, klubske prostore, «) za vse generacije in dovolj informacij. Zato bomo Organizirali redna srečanja s predstavniki večstanovanjskih naselij in krajevnih skupnosti, s ciljem skupnega načrtovanja in izvajanja ukrepov za izboljšanja bivanja.

Občankam in občanom bomo omogočili, da preko svojih pobud in predlogov sooblikujejo proračun občine s ciljem, da v bližnji prihodnosti preidemo k participativnem oblikovanju proračuna.

 

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.